บริการรับวางระบบบัญชีธุรกิจและบัญชี 


        เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ของลูกค้า ในอดีดที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วยวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรมได้แก่

 • รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
 • รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
 • รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร

        จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจและให้บริการลูกค้ากว่า 20 รายทำให้เรามีการกลับปรับคุณภาพและเทคนิตการวางระบบอยู่อยู่ตลอดเวลาจนทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะสามารถวางระบบบัญชีให้กับคุณได้

 

ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ

 • เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
 • ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
 • ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
 • เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
 • เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
 • ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการ

 ขั้นตอนการทำงานของ

 1. เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
 2. ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
 4. ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
 5. จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

 


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.