ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ราย มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย


 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ราย มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย


เลขที่หนังสือ: กค 0702/4204
วันที่: 22 เมษายน 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ราย มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/13 มาตรา 88/1 มาตรา89/1 และมาตรา 89(6)
ข้อหารือ          ๑. มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ให้บริการช่วยเหลือประชาชนเจ็บป่วยทั่วไปที่ขัดสนยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพื่อกระทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ฯลฯ มูลนิธิฯ มีรายรับจาก ค่าบำรุงสมาชิก เงินบริจาคสมาชิก และเงินบริจาคอื่นๆ โดยค่าบำรุงสมาชิกรายปีเรียกเก็บปีละครั้ง มูลนิธิฯ ถือเป็นรายรับที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๑(๑)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร 
          ๒. ในปี ๒๕๕๑ มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลครั้งที่ ๙๑ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลจากสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สำนักงานฯจะจ่ายเงินให้มูลนิธิฯ ๔ งวด และมูลนิธิฯ ได้ออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีขายต่อกรมสรรพากร 
          ๓. มูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และได้ยื่นแบบ ภ.พ. ๓๐ สำหรับเดือนภาษีธันวาคม ๒๕๕๐ และเดือนภาษีมกราคม ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ก่อนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผลจากการยื่นแบบ ภ.พ. ๓๐ เดือนภาษีมกราคม ๒๕๕๑ ทำให้เครื่องประมวลผลเป็นหนังสือแจ้งการประเมินแบบ ภ.พ. ๗๓ มูลนิธิฯ ต้องรับผิดภาษีจำนวน ๒๔๕,๙๙๗.๖๓ บาท พร้อมเบี้ยปรับตามมาตรา ๘๙(๓)(๔) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน ๑๒๒,๙๙๘.๘๒ บาท เงินเพิ่ม ๗,๘๗๙.๙๓ บาท รวม ๓๗๖,๘๗๖ บาทโดยสำนักงานสรรพากรภาค พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรผ่อนผัน จึงงดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่มูลนิธิฯ ร้องขอ 
          ๔. มูลนิธิฯ ได้ขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่กรมสรรพากร ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พิจารณาว่า เงินที่มูลนิธิฯ ได้รับจากสำนักงานฯ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและมูลนิธิฯ ได้ใช้เงินไปเพื่อดำเนินกิจการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวทุกประการโดยไม่มีการกระทำใดเป็นการตอบแทนแก่สำนักงานฯ และมิได้นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่นนอกจากเพื่อประโยชน์แก่สาธารณกุศลภายในประเทศ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่นจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑(๑)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ได้ออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเงินโดยไม่มีสิทธิออกตามมาตรา ๘๖/๑๓ แห่งประมวลรัษฎากร มูลนิธิฯจึงต้องรับผิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีเสมือนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และต้องเสียเบี้ยปรับสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี ตามมาตรา ๘๙(๖) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย          กรณีมูลนิธิฯ ได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกตามกฎหมาย มูลนิธิฯ ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ตามมาตรา ๘๖/๑๓ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี ตามมาตรา ๘๙(๖) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินตามมาตรา ๘๘/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยในกรณีที่มูลนิธิฯ ได้ยื่นแบบฯ (ภ.พ. ๓๐) แสดงเฉพาะภาษีขายจากการออกใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกและได้นำส่งกรมสรรพากรไว้แล้ว มูลนิธิฯ ต้องรับผิดดังนี้ 
          ๑. กรณีมูลนิธิฯ ยื่นแบบฯ (ภ.พ. ๓๐) แสดงเฉพาะภาษีขาย ตามจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย โดยไม่มีการนำภาษีซื้อมาเครดิตออกจากภาษีขาย จึงไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำอีกและไม่ต้องชำระเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยังคงต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีนั้น ตามมาตรา๘๙(๖) แห่งประมวลรัษฎากร 
          ๒. กรณีการยื่นแบบฯ (ภ.พ. ๓๐) แสดงภาษีขาย ตามจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย โดยนำภาษีซื้อมาขอเครดิตออกจากภาษีขายและได้นำส่งส่วนต่างให้กรมสรรพากรไว้แล้ว จึงมีผลเป็นการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องรับผิดตามใบกำกับภาษีดังกล่าวบางส่วนเท่านั้น จึงต้องรับผิดชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีในส่วนที่เสียภาษีขาดพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร ของภาษีในส่วนที่เสียขาดและยังต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี ตามมาตรา ๘๙(๖) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39627

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.