ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพยาบาล และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ


 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพยาบาล และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ


เลขที่หนังสือ: กค 0702/5859
วันที่: 19 สิงหาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพยาบาล และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา ๘๑(๑)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท จ.จำกัด ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาล ย. บริษัท จ. ไม่มีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอทราบว่า 
          ๑. บริษัท จ. ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาล จะถือว่า เป็นการให้บริการการประกอบโรคศิลปะและหรือให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอันได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ 
          ๒. บริษัท จ. ได้จัดทำรายงานภาษีซื้อ โดยระบุว่า งวด ๑๑/๕๕ (วันที่จาก ๐๑/๑๑/๕๕ ถึง ๓๐/๑๑/๕๕)โดยในรายงานภาษีซื้อไม่มีคำว่า "เดือน" และคำว่า "พฤศจิกายน"รายงานดังกล่าวถือเป็นรายงานที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย          ๑. บริษัท จ. ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท โรงพยาบาล ย. ดังนั้น กรณีบริษัท จ. ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยากโดยบริษัท จ. ไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑การให้บริการทางการแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยากของบริษัท จ. ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑(๑)(ญ) และมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร 
          ๒. การจัดทำรายงานภาษีซื้อโดยระบุว่า งวด ๑๑/5๕ (วันที่จาก ๐๑/๑๑/๕๕ ถึง ๓๐/๑๑ /๕๕) โดยในรายงานภาษีซื้อมีรายการและข้อความวัน เดือนภาษี ปี ครบถ้วนจึงเป็นรายงานภาษีซื้อตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษี และเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เลขตู้: 77/39215
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.