ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก


 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก


เลขที่หนังสือ: 0702/1984
วันที่: 2 เมษายน 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เอกาทศ
ข้อหารือ          บริษัทฯ แจ้งว่า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักในการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีใบรับ และใบส่งของออกไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2556 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีเอกสารใบกำกับภาษีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอให้กรมสรรพากรขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
แนววินิจฉัย          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31มกราคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไป หรือแก้ไขเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้อง (เลข 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้ จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยกรมสรรพากรยังไม่มีนโยบายที่จะขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร10 หลัก ออกไปแต่อย่างใด จึงขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 77/38997
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.