ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศ


 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศ


เลขที่หนังสือ: กค 0702/2043
วันที่: 5 มีนาคม 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศในราชอาณาจักรและระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้โดยสารสำหรับการเดินทางในประเทศ โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยในส่วนของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน บริษัทฯ จะนำส่งให้แก่บริษัท ท. ตามจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางจริงเท่านั้น แต่เนื่องจากมีผู้โดยสารโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศ บริษัทฯ จึงหารือดังนี้ 
          1. บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้โดยสารสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศหรือไม่ 
          2. ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้เดินทางตามที่ได้ซื้อตั๋วโดยสาร บริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บไว้ตามที่ผู้โดยสารร้องขอ หากผู้โดยสารไม่ได้ขอคืนค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินดังกล่าว บริษัทฯ จะนำมาเป็นรายได้ของบริษัทฯ โดยไม่ได้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
          3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้โดยสารสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศ หากผู้โดยสารไม่ได้เดินทางตามที่ได้ซื้อตั๋วโดยสาร และไม่ได้ขอคืนค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน เมื่อบริษัทฯ นำค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ดังกล่าวมาเป็นรายได้ บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อใด
แนววินิจฉัย          1. กรณีตาม 1. เนื่องจากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเป็นค่าบริการที่เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตเรียกเก็บจากผู้โดยสารขาออก โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เรียกเก็บแทน ตามมาตรา 60/41 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 1 และข้อ 2 ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าของ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศ เป็นผู้จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ. 2552 ดังนั้น หากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่บริษัทฯ เรียกเก็บแทน ทอท. เป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว เมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้โดยสารขาออก บริษัทฯ ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมจากจำนวนดังกล่าวอีก 
          2. กรณีตาม 2. และ 3. หากผู้โดยสารไม่ได้เดินทางตามที่ได้ซื้อตั๋วโดยสารไว้และไม่ได้ขอคืนค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน บริษัทฯ จึงนำค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินมาเป็นรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องนำค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ผู้โดยสารไม่ได้ขอคืนมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกแต่อย่างใด
เลขตู้: 76/38488
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.