ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude palm olein)


ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude palm olein)


เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.1383
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude palm olein)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ก) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          กรณีนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude palm olein) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย          1.กรณีการขายน้ำมันปาล์มดิบ (Crude palm olein) ที่มิได้บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคงในราชอาณาจักร เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลและวัตถุพลอยได้จากพืชที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่งได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามคำวินิจฉัย 
          2.การนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ (Crude palm olein) ตาม 1. ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39485
clear-gif
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.