ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการ


 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการ


เลขที่หนังสือ: 0702/พ./2101
วันที่: 8 เมษายน 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) กรณีการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งทำสัญญาให้เช่าคลังสินค้าและให้บริการแก่ (อ.ต.ก.) และ (อ.ค.ส.) เพื่อใช้เป็นคลังสินค้ากลางเก็บสินค้าข้าวสารที่ได้จากการแปรสภาพตามโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาลตามตัวอย่างสัญญาเช่าคลังสินค้า (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555) ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร "ผู้เช่า" กับ ... "ผู้ให้เช่า" ซึ่งสท. ชัยนาท มีความเห็นดังนี้ 
&nb          1.กรณีผู้ให้เช่าตกลงทำสัญญาให้เช่าคลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้าพร้อมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ข้างต้น และรับผิดชอบต่อความเสียหายหากข้าวสารที่เก็บรักษาเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพโดยผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่าตามจำนวนสินค้าที่นำเข้าเก็บเป็นรายกระสอบตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น มิใช่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่มีลักษณะเป็นการให้บริการพื้นที่ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร 
&nb          2.การทำสัญญาดังกล่าวมีลักษณะที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งตามประกาศฉบับดังกล่าว "สัญญา" หมายความว่า สัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการในการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุไม่ว่าด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบ ข้อกำหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ สัญญาสัมปทานและสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและให้หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรอบันทึกแนบท้ายสัญญาซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วย แต่เนื่องจาก อ.ต.ก. และ อ.ค.ส. ไม่ได้จัดหาพัสดุไม่ว่าด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงไม่ต้องให้คู่สัญญายื่นแบบ บช.1 ต่อกรมสรรพากร
แนววินิจฉัย          กรณีดังกล่าว กรมสรรพากรได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการตรวจสอบและแนะนำให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินและผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไว้แล้ว ตามข้อ 1 และข้อ 9 ของบันทึกข้อความด่วนมาก ที่ กค 0702/ว 82 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
เลขตู้: 77/39014
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.