ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


เลขที่หนังสือ: กค 0702/2789
วันที่: 27 มีนาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: ข้อ 2.3 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ข้อหารือ          1. บริษัท A จำกัด (บริษัทฯ) จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายเรือมโนราห์ นารี ซึ่งใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก (ประมาณ 25 ปี) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าว จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 
          2. บริษัท B จำกัด (บริษัทฯ) จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายเรือนิภา นารี ซึ่งใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก (ประมาณ 26 ปี) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าว จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 กันยายน 2553
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ขายเรือซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปในระหว่าง ที่บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว รายได้จากการขายเรือดังกล่าว จึงเป็นรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 2.3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เลขตู้: 76/38519
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.