ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า


ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า


เลขที่หนังสือ: 0702/1146
วันที่: 6 มีนาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1.บริษัทฯ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปั่นเส้นด้าย โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 
          2.ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร ประเภทเครื่องสางใยฝ้าย จำนวน 3 เครื่อง จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง มีมูลค่ารวม 11,016,662.11 บาท อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี มีรายละเอียดการสั่งซื้อ ดังนี้ 
               2.1 บริษัทฯ เปิด L/C ซื้อเครื่องจักรให้ผู้ขายเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 และชำระเงินให้แก่ธนาคารเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 
               2.2 เครื่องจักรเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 
               2.3 เครื่องจักรติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 
               บริษัทฯ จึงหารือว่าบริษัทฯ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายนั้น ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 536) พ.ศ.2555 หรือไม่ และบริษัทฯ ได้รับสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นสำหรับเครื่องจักรดังกล่าวในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 537) พ.ศ.2555 หรือไม่
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและได้รับความเสียหายในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าซื้อเครื่องจักรเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 และนำเครื่องจักรเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 โดยได้ติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งทรัพย์สินและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนั้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 536) พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218)ฯ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และบริษัทฯ สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้เบื้องต้นในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละสี่สิบของมูลค่าต้นทุน สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือ ให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรา 4 เอกาทศ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 537) พ.ศ. 2555
เลขตู้: 77/38908
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.