ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์


 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์


เลขที่หนังสือ: กค 0702/445
วันที่: 17 มกราคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)(8) มาตรา 48(4)(ก)(ข) และมาตรา 50(5)(ก)(ข)
ข้อหารือ          ๑. นาง จ. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ ตามมาตรา ๔๐(๗) แห่งประมวลรัษฎากร แสดงเงินได้จากการทำเครื่องเงิน ทอง นาก จำนวนเงิน ๑๕๐,๔๘๕.๐๖ บาท และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โฉนดเลขที่ ๒๒๖๔๗๓ และ โฉนดเลขที่ ๑๒๔ รวม ๒ โฉนด ตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนเงิน ๓,๙๓๘,๙๔๐ บาท และ หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร           ๒. นาง จ. มีเงินได้จากการประกอบกิจการรับจ้างทำเครื่องประดับ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๒) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวม ๒ โฉนด ที่ขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรนั้น ปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔ มีหลักฐานไม่ครบถ้วน นาง จ. จึงได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ ปรับปรุงตามผลการตรวจของ สส. โดยแสดงเฉพาะรายได้จากการขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๖๔๗๓ และเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๒) แห่งประมวลรัษฎากร มีภาษีขอคืน ๓๙,๑๗๕.๑๗ บาท
แนววินิจฉัย          กรณีนาง จ. มีเงินได้จากการขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๖๔๗๓ และโฉนดเลขที่ ๑๒๔ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร นาง จ. มีสิทธิจะเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นก็ได้ ตามมาตรา ๔๘(๔)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หากเลือกจะนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น จะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการขาย อสังหาริมทรัพย์ทั้ง ๒ โฉนดมารวมคำนวณ ไม่สามารถเลือกนำเฉพาะบางโฉนดมารวมคำนวณภาษีได้
เลขตู้: 75/37975
clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.