ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


เลขที่หนังสือ: 0702/10213
วันที่: 4 ธันวาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ช. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับปีภาษี ๒๕๕๕ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ช. และภริยาจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร และได้ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. ๙๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนาย ช. ตามมาตรา ๕๗ ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร และขอคืนเงินภาษีจำนวน ๘,๕๙๐.๘๕ บาท ไว้แล้ว แต่ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีจากเดิมเป็นการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน
แนววินิจฉัย          นาย ช. และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ ฉบับปกติ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายในกำหนดเวลายื่นรายการและเสียภาษี ประกอบกับมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีของสามีและภริยาขึ้นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมและเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี ๒๕๕๕ เป็นปีภาษีแรก จึงอนุมัติให้ท่านทั้งสองเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามที่ร้องขอได้
เลขตู้: 76/38826
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.