ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


เลขที่หนังสือ: กค 0702/3927
วันที่: 7 เมษายน 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นางสาว อ. เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ถ. จำกัด (บริษัทฯ) มีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๑) ของพนักงานบริษัทฯ และได้รับมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขออนุมัติแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๕๖ (ภ.ง.ด. ๙๑) ของสามีและภริยาลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของพนักงานบริษัทฯโดยผู้เสียภาษีดังกล่าวได้มายื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๑ รวมกันและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ต่อมาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๑ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงโดยการรวมคำนวณ ทำให้มีภาษีต้องชำระพร้อมเงินเพิ่ม จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๑ ปีภาษี ๒๕๕๖
แนววินิจฉัย          กรณีผู้เสียภาษีทั้งหกและภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๑ ฉบับปกติ และฉบับเพิ่มเติม โดยนำเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคำนวณในแบบแสดงรายการฉบับเดียวกัน อาจเกิดจากความเข้าใจและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีกรณีดังกล่าว จึงอนุมัติให้ผู้เสียภาษีทั้งหกและภริยา เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 78/39615

 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.