ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)


 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)


เลขที่หนังสือ: 0702/6367
วันที่: 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ข้อกฎหมาย: มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อหารือ          บริษัท A จำกัด แจ้งว่า บริษัท B จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกค้า จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และได้จดแจ้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ บริษัท B จ้างพนักงานต่างด้าว จำนวน ๑๑ คน โดยพนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินสี่ปี ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บริษัท B ขอหารือดังนี้ 
          1. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง พนักงานดังกล่าวจะต้องออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท B และต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือไม่ 
          2. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว บริษัท B จ้างพนักงานดังกล่าวต่อไป โดยที่พนักงานดังกล่าวชำระภาษีตามอัตราก้าวหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี พนักงานดังกล่าวจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง หรือไม่ 
          3. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว บริษัท B จ้างพนักงานดังกล่าวต่อไปในกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุนของบริษัทฯ โดยที่พนักงานดังกล่าวชำระภาษีตามอัตราก้าวหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี แล้วจึงย้ายพนักงานดังกล่าวกลับมาทำงานในกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค พนักงานดังกล่าวจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง หรือไม่ 
          4. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว พนักงานดังกล่าวย้ายไปเป็นลูกจ้างบริษัทอื่นในประเทศไทยครบหนึ่งปี เมื่อบริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานดังกล่าวใหม่ จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง หรือไม่
แนววินิจฉัย          เนื่องจากมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดว่า คนต่างด้าวซึ่งกลับเข้าทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคใดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การจ้างแรงงานครั้งก่อนสิ้นสุดลง ไม่ให้ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวในครั้งหลัง ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงข้างต้นกรณีที่การจ้างงานในครั้งก่อนมิได้สิ้นสุดลง หรือสิ้นสุดลงแต่คนต่างด้าวกลับเข้าทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การจ้างแรงงานครั้งก่อนสิ้นสุดลง คนต่างด้าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด
เลขตู้: 78/39765
clear-gif© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.