ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


เลขที่หนังสือ: กค 0702/3747
วันที่: 9 มิถุนายน 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อกฎหมาย: มาตรา ๔๒ (๑๗) และข้อ ๑ (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๙ (พ.ศ.๒๕๕๖)ฯ
ข้อหารือ          นาง ท. หารือกรณีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้ 
          กรณีอนุญาตให้นาง ท. ลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 นาง ท. จึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 (เงินช่วยเหลือฯ) ซึ่งกรมบัญชีกลางหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายจากเงินช่วยเหลือดังกล่าวไว้ จึงขอหารือว่า 
               1.กรม ก. มีมาตรการในการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นเงินช่วยเหลือตามมาตรการข้างต้นหรือไม่ 
               2.สำหรับเงินได้ที่ถูกกรมบัญชีกลางหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว จะมีวิธีบรรเทาความเดือดร้อนอย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีนาง ท. ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับเงินช่วยเหลือฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นาง ท. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๑ (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๙ (พ.ศ.๒๕๕๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และเมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า กรมบัญชีกลางได้หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าวไว้ นาง ท. มีสิทธิขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้ ซึ่งนาง ท. ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้ภายใน ๓ ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39084

clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.