ลดหย่อนภาษี 2558 


  ลดหย่อนภาษี 2558 


      ใกล้สิ้นปีแบบนี้  ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี คงถึงช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคิดถึงต่อมาคือ การขอลดหย่อนภาษี เพื่อลดภาระการจ่ายภาษีให้กับตัวเอง ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี เอาล่ะ ลองไปดูกันว่าสำหรับในปีภาษี 2558 นี้ มีหนทางไหนที่ช่วยลดหย่อนภาษีให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ได้บ้าง

1.ลดหย่อนส่วนบุคคล
2. ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
3. ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาบุตร
4. ลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
5. ลดหย่อนจากค่าเลี้ยงดูบิดามารดา
6. ลดหย่อนจากประกันชีวิต
7. ลดหย่อนจาก กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long term equity fund (LTF)
8. ลดหย่อนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF)
9. ลดหย่อนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11. ลดหย่อนจากกองทุนการออมแห่งชาติ
12. ลดหย่อนจากการจ่ายประกันสังคม
13. ลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์
14. ลดหย่อนจากค่าเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ
15. ลดหย่อนจากเงินบริจาค
16. ลดหย่อนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.