การขอลดเบี้ยปรับ


การขอลดเบี้ยปรับ


          ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำ ภาษีซื้อต้องห้ามมาใช้ในการ คำ นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า เบี้ยปรับ 1 เท่าที่ต้องเสียสามารถ ขอลดลงได้ ถ้าหากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำ หนด โดยไม่ได้ถูก เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจพบและได้บันทึกความผิดไว้ในหนังสือหรือบันทึกข้อความ โดยเจ้าพนักงานสรรพากร สรุปได้ดังนี้

1.ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นกำ หนดเวลาชำ ระภาษี มูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ  

2. ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำ หนด เวลาชำ ระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของเบี้ยปรั

3.ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันพ้นกำ หนด เวลาชำ ระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ

4. ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง 60 วันนับแต่วันพ้นกำ หนดเวลาชำ ระภาษี มูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.