การควบคุมภายใน


การควบคุมภายใน

                 การควบคุมภายในหมายถึง นโยบายและกฎเกณฑ์ที่ผู้บริหารกำหนดขึ้นมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการคือ

                 1. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลให้ปลอดภัยจากการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก
                 2. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ
                 3. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการค้า มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง และสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ทันเวลา
                 4. เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย และข้อบังคับขององค์กรหรือข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เมธสิทธิ์  พูลดี, 2550: 23-24)

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.