การปิดงบการเงิน


การปิดงบการเงิน

                 นิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ถ้าหากไม่ส่งงบการเงินจะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย

                 สำหรับบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีประจำบริษัทอยู่แล้วปัญหาการปิดงบดูจะเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากมีการจัดทำบัญชีอยู่แล้วทุกเดือน เพียงแต่ปิดงบการเงินและจัดหาผู้สอบบัญชีมาเซ็นชื่อรับรองงบการเงิน แต่สำหรับกิจการที่มีขนาดเล็ก ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่บัญชีประจอยู่ที่บริษัทมักจะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว บทความนี้จะช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเข้าใจขั้นตอนการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนปิดงบการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่เคยบันทึกบัญชีเลยทั้งปี มีดังนี้

                 1. รวมรวบเอกสารรายการค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบิลขาย และบิลซื้อ สำหรับบิลขายให้เจ้าของกิจการเรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบว่าเอกสารมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ และสำหรับบิลซื้อให้จัดประเภทของบิลเช่น ซื้อสินค้า, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าน้ำมัน, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

                 2. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย นำเอกสารบิลซื้อ และบิลขายมาแนบกับรายงานภาษีซื้อ-ขายให้ครบถ้วน

                 3. ตรวจสอบ Bank statement ให้ครบถ้วนว่าบริษัทของเราขาดเดือนไหนหรือไม่ ถ้าขาดจะต้องของธนาคารมาให้ครบ

                 4. เมื่อเราจัดเอกสารเรียบร้อยครบถ้วน ให้มองหาสำนักงานบัญชีที่เชื่อใจได้ จัดทำบัญชีให้ และจำไว้ว่าสำนักงานที่ทำบัญชีราคาถูก ไม่จำเป็นจะต้องดีเสมอไปเพราะคุณภาพการบันทึกบัญชีอาจจะไม่ดี แต่การจัดเอกสารที่เรียบร้อยของเราจะเป็นตัวต่อรองสำนักงานบัญชีให้คิดค่าบริการเราถูกได้เนื่องจากเอกสารเราครบและดูง่ายเป็นระเบียบ

                 5. เมื่อสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีให้คุณเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นงบการเงินแล้ว สิ่งที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะลืมก็คือการขอข้อมูลที่สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีประกอบไปด้วย สมุดรายวันแยกประเภท (G/L) ทะเบียนทรัพย์สิน สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าปีต่อไปเราจะจ้างเค้าต่อหรือไม่ หรือสำนักงานบัญชีอาจจะปิดตัวไป สำนักงานบัญชีที่ใหม่ถ้าไม่ได้ข้อมูลการบันทึกบัญชีที่เก่าอาจจะยากในการทำงานต่อ

  ข้อสำคัญคือ งบการเงินจะต้องส่งให้กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 150 วัน นับจากวันสินรอบระยะเวลาบัญชี

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.