การยกเลิกใบกำกับภาษี


การยกเลิกใบกำกับภาษี


หากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วได้จัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแต่รายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กรมสรรพากรกำหนดไม่ครบถ้วน และหากได้รับคำร้องขอจากลูกค้าขอใบกำกับภาษีใหม่ จะต้องดำเนินกาดังนี้

1.       จะต้องเรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำตราประทับคำว่า ยกเลิก หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมใบกับใบสำเนา

ใบกำกับภาษีฉบับเดิม

2.       จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งจะต้องเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลง วัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตาม

ใบกำกับภาษีฉบับเดิม หาก กรณีผู้ประกอบการใช้โปรแกรมบัญชีในการออกใบกำกับภาษีซึ่งมีระบบผ่านประเภทแยกประเภทแบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ดังกล่าว ไม่สามารถกำหนดวันที่ให้ตรงกับวันที่ใบกำกับภาษีที่ยกเลิก ให้จัดทำฉบับใหม่ โดยจะต้องเป็นใบกำกับภาษีที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถระบุ วัน เดือน ปี ฉบับเดิมได้

3.       หมายเหตุในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่……

เล่มที่…… “ และหมายเหตุการณ์ยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

หากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำฉบับใหม่ที่ถูกต้องจะต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไว้ด้วย

เอกสารสำเนาใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายหรือให้บริการ สำเนานี้จะต้องเก็บไว้ใช้กับรายงานใบกำกับภาษี โดยจะต้องแนบประกอบการคิดส่วนคำนวนต่างของภาษีซื้อและขาย แบบ ภ.พ. 30 ที่จะต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.