การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย


การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย


เลขที่หนังสือ: 0702/1130
วันที่: 6 มีนาคม 2557
เรื่อง: การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 4(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554
ข้อหารือ          นาย ก. ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในราคา 1,910,000 บาท โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และนาย ก. ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน จึงทำให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีละ 38,200บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน และต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีครั้งแรกภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ นาย ก. จึงขอทราบว่า จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาลได้อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกภายในห้าปีภาษีนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาย ก. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 จึงเริ่มนับปีภาษี 2555 ที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นปีภาษีแรก นาย ก. ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีครั้งแรกภายในห้าปีภาษี ตั้งแต่ปีภาษี 2555 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ถึงปีภาษี 2559 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ 31มีนาคม 2560 และเมื่อใช้สิทธิในปีภาษีใดแล้วต้องใช้สิทธิเป็นเวลาห้าปีภาษีต่อเนื่องกัน โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 4(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554
เลขตู้:77/38894
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.