การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


เลขที่หนังสือ: กค 0702/2488
วันที่: 28 เมษายน 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บ. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสถานประกอบการเพียงแห่งเดียว ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ประสงค์จะออกใบกำกับภาษีหลายเล่มภายในเวลาเดียวกัน เนื่องจากลูกค้าของท่านมีทั้งลูกค้าที่ชำระเงินทันทีกับลูกค้าที่ค้างชำระ ซึ่งจะทำให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่เรียงลำดับกัน ท่านจึงขอทราบว่า สามารถกระทำได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนจะจัดทำใบกำกับภาษีหลายเล่ม โดยแยกเล่มกันระหว่างลูกค้าที่ชำระทันทีกับลูกค้าที่ค้างชำระนั้น สามารถกระทำได้ แต่จะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยใบกำกับภาษีนั้นต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งยังสามารถจัดทำรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร แยกออกเป็นการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระทันทีกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ค้างชำระได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542
เลขตู้: 77/39041
clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.