การแก้ไขสถานะและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี


การแก้ไขสถานะและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี


ลขที่หนังสือ: 0702/1097
วันที่: 5 มีนาคม 2557
เรื่อง: การแก้ไขสถานะและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาง ก. และนาย ข. (สามี) ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ในการยื่นรายการและเสียภาษีทาง Internet ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 นาง ก. ได้นำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ของสามีมายื่นรายการและเสียภาษีรวมกับเงินได้พึงประเมินของนาง ก. และระบุสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีของคู่สมรสว่า "คู่สมรสมีเงินได้มาตรา 40 (1) - (8) แยกยื่นแบบฯ" ซึ่งสามีก็ได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไว้แล้ว โดยนาง ก. เข้าใจว่าการแจ้งสถานะการยื่นรายการของคู่สมรสดังกล่าวหมายถึง กรณีสามีแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ตามความประสงค์ของตน เนื่องจากไม่ทราบว่าการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet สำหรับปีภาษี 2555 กระทำได้เฉพาะกรณีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินในส่วนของตนเท่านั้น กรณีจึงไม่เป็นไปตามเจตนาที่ได้ยื่นรายการและเสียภาษีไว้ ดังนั้น นาง ก. จึงขอแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีให้เป็นไปตามเจตนาที่ยื่นรายการและเสียภาษีไว้
แนววินิจฉัย          ตามข้อเท็จจริงนาง ก. และสามีได้ยื่นรายการและเสียภาษีทาง Internet โดยนาง ก. ได้นำเงินได้ตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ของสามีมายื่นรายการและเสียภาษีรวมกับเงินได้พึงประเมินส่วนตน ส่วนสามีแยกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ทราบว่าการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet สำหรับปีภาษี 2555 กระทำได้เฉพาะการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนาที่ได้ยื่นรายการและเสียภาษีไว้ ดังนั้น หากนาง ก. ประสงค์จะขอแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว ก็สามารถกระทำได้โดยการยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติม (ด้วยกระดาษ) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยระบุสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีให้ถูกต้องตามความประสงค์ต่อไป
เลขตู้: 77/38924
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.