การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก


การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก


เลขที่หนังสือ: กค 0702/9223
วันที่: 25 ตุลาคม 2556
เรื่อง: การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 มาตรา 82/5(6) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ณ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
ข้อหารือ          นาย ก. ได้ขอให้กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการอนุโลมใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก เนื่องจากกรณีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบกำกับภาษี ตามข้อ ๔/๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕) เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น สามารถดำเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่า และลงลายมือชื่อกำกับได้ แต่ผู้รับใบกำกับภาษีอ้างว่า ไม่สามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ซึ่งเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา ๘๒/๕ แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอหารือว่าใบกำกับภาษีที่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ในส่วนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้เสียภาษีจะสามารถนำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไป หรือแก้ไขเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้อง (เลข ๑๓ หลัก) พร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขหรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว มีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นภาษี ซื้อต้องห้าม ตามมาตรา ๘๒/๕(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒(๑๐) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๒) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๒/๕(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้: 76/38785
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.