ขั้นตอนในการจดทะเบียนเลิกบริษัท


ขั้นตอนในการจดทะเบียนเลิกบริษัท


มีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

1.       การเลิกและขอจดทะเบียนเลิกบริษัท จำกัด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1     ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.2     ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้งและส่งไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้น

1.3     จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ภาใน 14 วันนับตั้งแต่ประกาศ ในหนังสือพิมพ์

1.4     ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้

1.5     จำทำคำขอจดทะเบียนเลิกและยื่น ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุม

2.       การชำระบัญชีและขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบัญชีบริษัทจำกัด

2.1  ถ้ามีลูกหนี้ให้เคลียร์ลูกหนี้กับเงินให้หมด

2.2     หากมีสินค้า ให้ขายสินค้าให้หมด ยื่น Vat ให้เรียบร้อย

2.3     ทรัพย์สิน ให้ขายให้หมด ยื่น Vat ให้เรียบร้อย

2.4     หากมีหนี้สิน ให้ชำระคืนให้หมด

2.5     หากสินทรัพย์ไม่พอชำระหนี้ ให้เพิ่มทุนและชำระหนี้ให้เรียบร้อย

2.6  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลิกบริษัท เช่น ค่าทำบัญชี สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียนเลิกชำระให้เรียบร้อย

2.6     ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.8      ปิดบัญชี ให้เหลือแค่เงินสดกับทุนเพื่อเตรียมคืนเงินผู้ถือหุ้นส่งผู้สอบบัญชี

2.9     จดทะเบียนเลิกที่กระทรวงและสรรพากร

2.10  ชำระบัญชี

ค่าธรรมเนียมในการจดเลิกบริษัทจำกัด

1.       ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก              400 บาท

2.       ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ                    200 บาท

3.       รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ                50 บาท

สถานที่จดทะเบียน

1.       หากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต

-          สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)

-          สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)

-          สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)

-          สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์)

-          สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา)

-          สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

2.       สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

3.       ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

 

 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.