ความสำคัญของระบบบัญชี


ความสำคัญของระบบบัญชี

                ระบบบัญชีที่ดี จะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ในการควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ธุรกิจต่างๆ จำเป็นจะต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่ดีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. การวางแผนการดำเนินงาน

                ผู้บริหารจะวางแผนการดำเนินงานได้ที่ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ และเพียงพอในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน

 2.การควบคุมการดำเนินงาน

               เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ซึ่งในกิจการขนาดใหญ่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ดังนั้นการรายงานผลการดำเนินงานหรืองบการเงินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ถ้าหากธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดี ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินจะมีความน่าเชื่อถือ

 3. การประเมินผล

                การวิเคราะห์และวิจัยกับสรุปผล มีความสำคัญเพราะผู้บริหารจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมประสานงานและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจต่อไป (เมธสิทธิ์  พูลดี, 2550: 2)

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.