ค่าลดหย่อนพ่อแม่


ค่าลดหย่อนพ่อแม่


“ลูกกตัญญู” คำนี้หลายๆ คนคงคิดว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีได้ยังไง เราทำดีต้องได้ดีสิใช้ไหม รัฐบาลเลยมีมาตรการทางภาษีออกมาเพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงดูบิดามารดา ให้มีสิทธิประโยชน์มากกว่าคนอื่น ตอนนี้การลดหย่อนสำหรับลูกกตัญญูมี 2 เรื่อง คือ

1.       การเลี้ยงดูบิดามารดา จำนวน 30,000 บาทต่อคน มีเงื่อนไขคือ

-           บิดามารดา ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

-           บิดามารดา ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และหากเรามีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ เราสามารถนำพ่อแม่ของคู่สมรสมาลดหย่อนได้อีก (สูงสุด 4 คน หรือ 120,000 บาท)

-           หากเรามีพี่น้องหลายคน สิทธิ์ในการลดหย่อนใช้ได้คนเดียวเท่านั้น

-           ต้องมีหนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะการเลี้ยงดู เป็นหลักฐาน (เรียกว่าแบบ ล.ย. 03) พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของบิดามารดา

-           หากเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทย หักลดหย่อนได้เฉพาะบิดามารดา ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2.       ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา หักลดหย่อนตามจริงแต่ไม่กิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขคือ

-           ต้องเป็นบิดามารดา ตามกฎหมายเท่านั้น

-           บิดามารดา ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

-           หากมีพี่น้องร่วมกันจ่ายหลายคน สามารถนำมาเฉลี่ยเพื่อลดหย่อนได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

-           หากเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทย หักลดหย่อนได้เฉพาะบิดามารดา ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

แต่ถ้า หากบิดาหรือมารดาเราเป็นคนพิการหรือทุพลภาพเข้าเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถในมาลดหย่อน เพิ่มได้อีก 60,000 บาท คนทำความดีมีความกตัญญูต้องได้รับสิ่งตอบแทน และนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งของกรมสรรพากร

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.