จ่ายค่าโฆษณาให้ google, Facebook ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่


เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารู้อีกหนึ่งเรื่องน่ะครับ สำหรับการที่นิติบุคคลทำโฆษณาบน Search engine ต่างๆ เช่น Google เป็นต้น หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Google adword นั่นเอง ซึ่งนิติบุคคลที่ทำโฆษณากับ Search engine นั้นจะเสียค่าโฆษณาตามจำนวนคลิ๊กที่มีผู้สนใจเข้ามาคลิ๊กดูเนื้อหาใน website ซึ่งประเด็นมีอยู่ว่าการทำธุรกรรมเช่นนี้นั้นมีประเด็นทางภาษีอย่างไรบ้าง?

ประเด็นที่ 1 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฏากร

ประเด็นที่ 2 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้ให้กับนิติบุคคลตามกฏหมายต่างประเทศจึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 นั้นระบุไว้ดังนี้ "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ "

ประเด็นที่ 3 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร (เป็นการนำเข้าบริการ) จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.