ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์และวิธีเสียอากร


ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์และวิธีเสียอากร


อากรแสตมป์ คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่ง โดยจัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ประการ ได้แก่

1.       ตราสารเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ

2.       ใบโอนหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ เป็นผู้ออก

3.       เช่าซื้อทรัพย์สิน

4.       จ้างทำของ

5.       กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

6.       กรมธรรม์ประกันภัย

7.       ใบมอบอำนาจ

8.       ใบมองฉันทะสำหรับให้ลมติในที่ประชุมบริษัท

9.       ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน

10.   บิลออฟเลดิง

11.   ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ หรือ พันธบัตรของรัฐบาลที่ขายในประเทศไทย

12.   เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใดๆ ที่ใช้แทนเช็ค

13.   ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารที่มีดอกเบี้ย

14.   เลตเตอร์ออฟเครดิต ออกในประเทศ ต่างประเทศและให้ชำระเงินในประเทศไทย

15.   เช็คสำหรับผู้เดินทาง ทั้งที่ออกในประเทศและนอกประเทศ

16.   ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนส่งสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ

17.   ค้ำประกัน

18.   จำนำ

19.   ใบรับของคลังสินค้า

20.   คำสั่งให้ส่งมอบของ

21.   ตัวแทนมอบอำนาจเฉพาะการ

22.   คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลากร

23.   คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

24.   หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

25.   ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

26.   ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน

27.   หนังสือสัญญาจัดตั้ง/สัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

28.   ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุ


วิธีการเสียอากร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปิดแสตมป์บริบูรณ์”

1.       หากติดแสตมป์ปิดทับ โดยการปิดแสตมป์ทับกระดาษตราสารและขีดฆ่าแสตมป์นั้น

2.       หากใช้แสตมป์ดุน โดยการปิดแสตมป์ดุนแล้วขีดฆ่า หรือยื่นตราสารให้พนักงานประทับตราแสตมป์ดุน

3.       ชำระเป็นตัวเงิน 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.