ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้


ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้


     ทรัพย์สินที่สามารถนํามาเป็นหลักประกันได้คือ

(1) กิจการ หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นที่ผู้ให้หลักประกันนํามาใช้เป็นประกันการชําระหนี้ซึ่งผู้ให้หลักประกันอาจ โอนบรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถประกอบธุรกิจ ดังกล่าวต่อไปได้ทันที “ทรัพย์สินมีทะเบียน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่กฎหมายกําหนดให้มีทะเบียนสิทธิ

(2) สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิที่จะได้รับชําระหนี้และสิทธิอื่นๆ แต่ไม่หมายความรวมถึง สิทธิที่มีตราสาร

(3) สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

(4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

(5) ทรัพย์สินทางปัญญา

(6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.