บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่


บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่


ลายคนคงได้พบเจอเหตุการณ์เวลาไปซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เมื่อเราจ่ายเงินซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าเหล่านั้น ทางร้านจะออกเอกสาร "บิลเงินสด" บางครั้งอาจจะมีการแนบนามบัตรร้านค้า หรือไม่ก็ใช้วิธีการประทับตรายางที่มีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของร้านค้า 


(รูป: บิลเงินสด)

เอกสารหลักฐานที่ทางสรรพากรให้การยอมรับ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ควรจะมีลักษณะดังนี้

- ชื่อ และที่อยู่ของผู้ขาย

- ชื่อ และที่อยู่ของผู้ซื้อ

- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ หมายเลขบัตรประชาชน

- รายละเอียดสินค้าหรือบริการ จำนวนเงิน

- เกี่ยวข้องกับกิจการ

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเอกสารบิลเงินสดจะไม่มีข้อมูล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ หมายเลขบัตรประชาชน ทำให้ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามทางสรรพากรก็ช่วยออกเป็นแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ผู้ขายออกเอกสารบิลเงินสด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนี้

- จัดทำเอกสารใบรับเงิน ซึ่งจะต้องมีการระบุชื่อผู้รับเงิน ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีที่จ่ายเงิน รายละเอียดสินค้าหรือบริการ จำนวนเงิน และลายเซ็นผุู้รับเงิน

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดาควรแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

- ควรใช้วิธีการโอนเงินให้กับผู้ขาย กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายสูง พร้อมเอกสาร Payslip หรือหลักฐานการจ่ายชำระเงิน

- กรณีเป็นค่าบริการ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.