ประเภทเงินได้พึงประเมินมีกี่ประเภท


ประเภทเงินได้พึงประเมินมีกี่ประเภท


เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท
ประเภท 1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
ประเภท 2) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้  เช่น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม เงินประจำตำแหน่ง รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น
ประเภท 3) ได้แก่ ลิขสิทธิ์ ค่าเงินรายปี
ประเภท 4) ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร   เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น เป็นต้น
ประเภท 5) ได้แก่ จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เกี่ยวกับการเช่า เช่นค่าผิดสัญญา เป็นต้น
ประเภท 6) ได้แก่ วิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
ประเภท 7) ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
ประเภท 8) ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.