ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ


ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ


ผู้ที่มีหน้าที่เสียเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ ได้แก่

1.       บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

1.1   บริษัทจำกัด างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

1.1   และบริษัทมหาชน จำกัด

1.2   ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.3   ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสาขา ไม่ว่าสาขาจะอยู่ในหรือนอกประเทศ จะต้องนำกำไรสุทธิจากสาขามารวมกับสำนักงานใหญ่เพื่อมาคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยทั้งหมด

2.       บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

ประเทศไทย ได้แก่

2.1   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งใน

ประเทศไทยด้วย  ให้นำกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินกิจการในประเทศไทยมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

หากบริษัทต่างประเทศมาถือหุ้นในประเทศไทยแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการไทย สาขาของบริษัทต่างประเทศที่ประกอบกิจในประเทศไทยจึงไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทไทยมาคำนวณเป็นกำไรเพื่อจะเสียภาษีในไทย แต่บริษัทที่ประเทศไทยต้องหักภาษีตามมาตรา 70

2.2   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มีลูกจ้าง หรือ ผู้จัดการแทนในประเทศไทย ซึ่งการกระทำนั้นทำให้ได้รับผลกำไร ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรที่เกิดขึ้น

3.       กิจการซึ่งดำเนินการที่หากำไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

4.       กิจการร่วมค้า

 

 

 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.