ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1.       ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

2.       ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3.       ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

4.       ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

5.       ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการ ตามข้อ 5 มีความประสงค์ที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวก็ทำ

ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดี ดังนี้

-          ต้องประกอบกิจการมีกำหนดเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

-          ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร หมายถึง ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย

-          คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องเป็นนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล สหกรณ์และองค์การอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล และสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

-          ต้องยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี

-          การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

-          ให้ถือวันที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็นวันที่เริ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

-          ให้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวด้วย

 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.