ภาระภาษีตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต


ภาระภาษีตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต


คำสั่ง ป. 1115/2545 : ตัวแทน/นายหน้าฯ ทั้งหลายจะต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองผู้เรียกภาษีที่ดี + ถูกต้อง จะอ้างลมอ้างฟ้าใดไม่ได้แล้ว


 (1)      นายหน้า ตัวแทนประกันชีวิต  สามารถจัดรูปแบบองค์กรได้เป็น 3 ลักษณะคือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนนิติบุคคล

         (2)     หน่วยภาษีในรูปบุคคลธรรมดา  โดยทั่วไปจะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 10(1)(2 ) แห่งประมวลรัษฎากร มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็ฯการเหมาได้เพียง 40 % ของค่าตอบแทนแต่ไม่เกิน 60,000 บาท และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมาตรา 50(1) คำนวนเหมือนเงินเดือนค่านายหน้าทั่วๆ ไป
(3)     กรณีประกอบกิจการในรูปแบบของธุรกิจ การเช่าสำนักงานและมีพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคำนวนหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าเช่า เงินเดือน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่ารับรอง ค่าพหนะ เป็นต้น จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%  ตามข้อ12/1 แห่งคำสั่ง ท.ป.4/2528ฯ และต้องยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ครึ่งปีด้วย (ภ.ง.ด.94หรือภ.ง.ด.51 ตามแต่กรณี)
(4)    ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่านายหน้า ตัวแทนประกันชีวิต จะจัดรูปแบบองค์กรอย่างไร จะถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามนัยมาตรา77/1(10)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับก่อนหักรายจ่ายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่1 เมษายน 2548  จะต้องออกใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และต้องยื่นแบบ ภ.พ.30เช่นเดียวกับธุรกิจการค้าในระบบ VAT ทั่วๆไป
 
 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.