ภาษีควรรู้ก่อนเริ่มธุรกิจ


ภาษีควรรู้ ก่อนเริ่มธุรกิจ


วันนี้เราจะพูดถึงภาษีพื้นฐานที่คนทำธุรกิจทุกคนต้องเจอ คือ

1.       ภาษีเงินได้ คือภาษีที่เก็บจากรายได้ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

-          ภาษีเงินได้บุคคลธรรม หากประกอบธุรกิจโดยไม่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 รอบ คือ ภ.ง.ด. 94 เป็นภาษีครึ่งปี และ ภ.ง.ด. 90 จะต่างจากพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ทางเดียวโดยยื่นเพียง ภ.ง.ด. 91

-          ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องยื่นภาษี 2 รอบ ภ.ง.ด. 51 ภาษีครึ่งปี และ ภ.ง.ด. 50 เป็นภาษีเงินได้ประจำปี

2.       ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ

ภาษีที่ต้องหักไว้เมื่อจ่าย โดยค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องเข้าเงินไขกับที่กรมสรรพากรกำหนด และจะต้องนำส่งเงินที่หักไว้ให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่หัก ซึ่งอัตราส่วนที่จะต้องหักจะต้องดูว่าหักค่าอะไร และหักใคร

หากหักบุคคลธรรมดา ต้องยื่น ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.2,ภ.ง.ด3 ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายค่าอะไร

หรือหักนิติบุคคล ต้องยื่น ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54 ก็ได้

3.       ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกว่า Vat นั่นเอง

โดยต้องคิดเพิ่มจากค่าสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องจดทะเบียน   ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อน ถึงจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ และมีหน้าที่นำส่ง ภพ.30 (กิจการที่ซื้อขายกับผู้ประกอบการในประเทศไทย) ภพ.36 (กิจการที่ซื้อขายกับผู้ประกอบการต่างประเทศ) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป บวกเพิ่มอีก 8 วันหากยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต หากภาษีขายมีมากกว่าภาษีซื้อ แต่ถ้าหากในเดือนนั้นภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายสามารถขอคืนได้หรือจะเก็บไว้หักกลบในเดือนถัดไปก็ได้

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.