ภาษีซื้อต้องห้าม


ภาษีซื้อต้องห้าม


1.       กรณีไม่มีใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการเสียภาษีซื้อ ยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ดันนี้

1.1   ใบกำกับภาษีถูกทำลายด้วยเหตุสุวิสัย เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม แต่จะต้องมีหลักฐานทางราชการแสดงให้เห็นว่าเกินขึ้นจริงๆ

1.2   ผู้ขายไม่สามารถขอใบแทนใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2.       กรณีที่ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องตามสาระสำคัญ ที่อธิบดีกำหนด

3.       ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทซื้อของไปบริจาคแก่บ้านพักคนชรา ภาษีซื้อไม่สามารถนำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีได้ เนื่องจากภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ

4.       ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อรับรอง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ดังนี้

4.1   ค่ารับรอง หรือค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับรอง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก และค่าอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

4.2   สิ่งของหรือสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลที่ได้รับการรับรอง เช่น บริษัทได้ส่งบัตรอวยพรและกระเช้าของขวัญ หรือสิ่งของจับฉลากสำหรับลูกค้า โดยบริษัทได้คิดถึงผลประโยชน์ที่จะเพิ่มยอดขาด ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้

5.       ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกให้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี คือผู้ที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เรียกว่า ภพ. 20

6.       ภาษีซื้อที่อธิบดีกำหนดไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขาย

6.1   ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รวมทั้งภาษีซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว เช่นค่าซ่อม ค่าน้ำมัน เป็นต้น

6.2   ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ

6.3   ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้า หรือรายจ่าย เพื่อใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษี

6.4   ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีและต่อมาได้ขายให้กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีภายใน 3 ปี นับจากเดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จ

6.5   ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งไม่มีคำว่า “ใบกำกับภาษี”

6.6   ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เช่น ไม่มี สาขาที่ออกใบกำกับภาษี หรือหากเป็นใบกำกับภาษีจากการเติมน้ำมัน ต้องมีทะเบียนรถไว้บนใบกำกับ

6.7   ใบกำกับภาษีซื้อ ที่ไม่ใช่ “ต้นฉบับใบกำกับภาษี”

6.8   ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

6.9   ภาษีซื้อซึ่งรายการในใบกำกับภาษีถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกำหนด

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.