ภาษีที่ควรรู้เพิ่มเติมในการทำธุรกิจ


ภาษีที่ควรรู้เพิ่มเติม ในการทำธุรกิจ


ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หากเป็นธุรกิจทั่วไปมักจะไม่ได้เกี่ยวข้องซัก เพราะจะเสียบางธุรกิจเท่านั้น ส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร หรือโรงรับจำนำ แต่ธุรกิจทั่วไปอาจจะเกี่ยวข้อง จากการให้กู้ยืม กรรมการ หรือ พนักงาน โดยจะต้องคิดจากเบี้ย ทำให้กลายเป็นธุรกิจที่เข้าข่ายการปล่อยกู้

โดยมีหลักการคำนวณ ดังนี้ ให้นำรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในเดือนนั้น มาคำนวณร้อยละในอัตราตามที่สรรพากรกำหนด หากได้ผลลัพธ์แล้วให้บวกภาษีให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มอีก 10% ของอัตราภาษีที่จะต้องชำระ โดยยื่นโดยใช้แบบ ภ.ธ. 40 ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป หากยื่นออนไลน์ บวกเพิ่มอีก 8 วัน

ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีบาป

โดยเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการที่ทำลายสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แต่เป็นการเอื้อในเรื่องเศรษฐกิจ เช่น บุหรี่ เหล้า ไพ่ น้ำมัน อาบอบนวด รถยนต์ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น  น้ำหอม สนามกอล์ฟ สินค้าขนสัตว์ เป็นต้น จะต้องต้องแจ้งงบรายเดือนให้กับสรรสามิตพื้นที่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดินโดยที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี (เช่น อาคารพาณิชย์หรือที่รกร้าง) จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี ที่เทศบาลที่ที่ดินตั้งอยู่ตามอัตราในแต่ละท้องที่กำหนด ครั้งแรกชำระในเดือนมกราคมของปีนั้น 4 ปีจ่าย 1 ครั้งแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือการใช้ประโยชน์ต้องจ่ายภายใน 30 วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

หากมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและสามารถสร้างรายได้ จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในอัตรา 12.50% ต่อปีของรายได้

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่เก็บจากป้าย โดยจะต้องคิดตามขนาดของป้าย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 200 บาท สำหรับป้ายที่ไม่ได้รับการยกเว้น ต้องยี่นที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ป้ายตั้งอยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

อากรแสตมป์

เป็นภาษีที่ต้องเสียเมื่อทำธุรกรรมบางอย่าง ตามที่สรรพากรกำหนดมี 28 อย่าง เช่นสัญญาเช่าที่ สัญญาจ้างทำงาน สัญญากู้ยืมเงิน เป็นต้น โดยผู้ที่จะต้องเสียคือผู้ให้เช่า หรือผู้ให้กู้ยืมเงิน สามารถชำระโดยการปิดอากรตามที่สรรพากรกำหนด หรือสามารถนำเงินสดไปไปชำระ ในตราสารบางประเภท ต้องได้รับอนุมัติด้วย อ.ส. 4

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.