ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสตรอเบอร์รี่แช่แข็งตัดขั้ว


ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสตรอเบอร์รี่แช่แข็งตัดขั้ว


เลขที่หนังสือ: กค 0702/7746
วันที่: 14 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. และภริยา ได้มอบหมายให้พนักงานในบริษัทไปยื่นแบบภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี 2556 ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมจำนวน ๒๒,๓๖๘.๔๔ บาท พร้อมทั้งได้แจ้งขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดตามแบบ บ.ช.อ.35 ซึ่งแบ่งชำระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กันงวดละ 7,456 บาท และได้ผ่อนชำระไว้แล้ว ต่อมา นาย ก. ได้ตรวจสอบแบบ ภ.ง.ด.91 พบว่า พนักงานได้นำเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาย ก. และภริยา มารวมคำนวณพร้อมหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในแบบแสดงรายการฉบับเดียวกัน ซึ่งไม่ถูกต้องตามเจตนาของนาย ก. และภริยา หากนาย ก. และภริยาเลือกวิธีการแยกยื่นแบบฯ จะทำให้มีภาษีชำระไว้เกิน นาย ก. จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีไว้เดิมเป็นการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย          เนื่องจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและสามีมีหน้าที่ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ภริยามีสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้สามีและภริยายื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันหรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน หรือจะแยกเสียภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ โดยการแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไป 
               ดังนั้น นาย ก. และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับปกติ โดยนำเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคำนวณในแบบแสดงรายการฉบับเดียวกัน อาจเกิดจากความเข้าใจและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีกรณีดังกล่าว จึงอนุมัติให้นาย ก. และภริยา เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.