ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก


ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก


เลขที่หนังสือ: กค 0702/8249
วันที่: 18 กันยายน 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อหารือ          บริษัทฯ ขอใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก ซึ่งพิมพ์เพิ่มเติมด้วยคอมพิวเตอร์ให้หมดก่อน และจะได้สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีใหม่ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักต่อไป
แนววินิจฉัย          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัว ๑๐ หลัก ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไป หรือแก้ไขเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก) พร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขหรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยังไม่มีนโยบายที่จะขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก ออกไปแต่อย่างใด จึงขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 76/38746
clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.