ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ


ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ


เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./210
วันที่: 11 มกราคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้ 
          1. บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ประกอบกิจการพิมพ์และจำหน่ายและให้บริการ โฆษณาในนิตยสาร ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ ตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ย ภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้วิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไป ตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท 
          2. บริษัทฯ ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ จากเดิมใช้วิธีการ ปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี เปลี่ยนเป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปี ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณภาษีและการยื่นแบบปรับปรุง การเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้อ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณและ ยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี โดยเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณปรับปรุงภาษีซื้อ และการยื่นแบบ ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ ๒(๓) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้: 75/37967
clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.