ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าออกแบบอาคาร


ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าออกแบบอาคาร


เลขที่หนังสือ: 0702/พ.1143
วันที่: 6 มีนาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าออกแบบอาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10 และมาตรา 81(1ป(ฌ)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ต. เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ และเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้ทำสัญญารับออกแบบอาคาร ดังนี้ 
          1.ทำสัญญารับออกแบบอาคารเรียนรวมและกิจกรรม คณะศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกจำนวน 9 ราย เข้าร่วมออกแบบอาคารกับนาย ต. 
          2.ทำสัญญารับออกแบบอาคารสวางคนิเวศ 2 เพื่อให้เป็นสถานพักฟื้นของผู้ป่วย กับสภากาชาดไทย นาย ต. ขอหารือว่า เงินได้จากการรับออกแบบอาคารทั้ง 2 หลัง ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 12) เรื่อง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีที่นาย ต. ให้บริการออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนรวมและกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่น และออกแบบอาคารสวางคนิเวศ 2 นั้น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่เข้าลักษณะการให้บริการวิชาชีพอิสระที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการวิจัยหรือบริการทางวิชาการตามมาตรา 81(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 12)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ดังนั้น การประกอบกิจการดังกล่าว จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/38931

clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.