ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร


ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร


        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ใครก็ตามจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นบุคคล
ธรรมดาเราจ่ายค่าบริการก็ไม่จำเป็นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 


อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สำคัญมีดังนี้ 

  • ค่าบริการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าขนส่ง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
  • ค่าโฆษณา หักภาษี ณ ที่จ่าย 2%
  • ค่าเช่า หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

สำหรับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดสามารถโหลดได้จาก เอกสารแนบเพิ่มเติม


แบบที่ใช้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • กรณีจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 1
  • กรณีจ่ายค่าบริการให้กับบุคคลธรรมดา ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 3
  • กรณีจ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคล ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 53
  • กรณีจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทต่างประเทศ หรือคนต่างประเทศ ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 54


ตัวอย่าง: บริษัทจ่ายค่าบริการให้กับนาย เอ เป็นจำนวนเงิน 100 บาท บริษัทเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของค่าบริการ 100 บาท และนำส่งกรมสรรพากรด้วยแบบ ภ.ง.ด. 3 เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา 

นายเอ จะได้รับเงินค่าบริการ 97 บาท (เพราะโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไป 3 บาท) และจะได้หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.