ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า


ค่านายหน้าถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) นิติบุคคลที่จ่ายค่านายหน้ามีหลักในการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า โดยแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้


1. นิติบุคคลจ่ายหน้านายหน้าให้กับนิติบุคคล
กรณีนี้ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 3.0


2. นิติบุคคลจ่ายหน้านายหน้าให้กับมูลนิธิหรือสมาคม แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิที่ได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล 
กรณีนี้ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10.0


3. นิติบุคคลจ่ายหน้านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา
กรณีนี้ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราก้าวหน้า ถ้าเป็นพนักงานประจำก็นำไปคำนวนรวมกับเงินเดือนที่จ่ายประจำทุกเดือนยื่น ภงด. 1 ได้เลย


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.