ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร


ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร


เลขที่หนังสือ: กค 0702/2171
วันที่: 8 มีนาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67 มาตรา 67 ทวิ มาตรา 67 ตรี มาตรา 68 และมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. กรณีการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ 
          2. กรณีการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร จะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551 หรือไม่ 
          3. การคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของภาษีที่ขาด โดยไม่ต้องนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาหักออกก่อน ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกประเมินโดยให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใดๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งใช้อัตราภาษี ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ และมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร การที่ถูกประเมินให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ดังกล่าว เนื่องจากไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี หรือมิได้ทำบัญชี หรือไม่นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาให้ เจ้าพนักงานประเมินทำการไต่สวน กรณีดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว หลุดพ้นจากหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด และยังคงมีหน้าที่ต้องเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และหากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551 ก็มีสิทธิได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว 
          2. กรณีการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระขาด โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 76/38497
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.