ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


เลขที่หนังสือ: กค 0702/2107
วันที่: 12 มีนาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา -
ข้อหารือ          นาย จ. ได้หารือ สภ. ความว่า นาย จ. ปัจจุบันมีอายุ 54 ปี ได้รักษาอาการของโรคขาดเลือดและได้รับการผ่าตัดขาข้างขวา ตั้งแต่ ปี 2542 แต่ได้ดำเนินการขอบัตรประจำตัวคนพิการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และหารือว่านาย จ. จะได้รับสิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้สำหรับผู้พิการจำนวน 190,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีนาย จ. เป็นคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 นาย จ. จึงเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หากนาย จ. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เฉพาะเงินได้ที่ได้รับส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนั้น
เลขตู้: 75/38069
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.