ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย


เลขที่หนังสือ: 0702/1135
วันที่: 7 มีนาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: ข้อ 1(1) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)ฯ
ข้อหารือ          นาย ก. ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลังแรก โครงการหมู่บ้านฯ ในราคา 3,100,000 บาท โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 52.5 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยวสองชั้น 1 ยูนิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินในโครงการดังกล่าวกับบริษัท ร. ผู้เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านตึกสองชั้น ขนาด 175 ตารางเมตร สร้างมา 6 ปี กับนางสาว บ. และได้ทำสัญญาจำนองที่ดินกับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 แต่เมื่อนาย ก. ได้ขอให้บริษัท ร. ออกหนังสือรับรองการชำระเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย บริษัท ร. ได้แจ้งว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้นในที่ดินของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ก. ซึ่งได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารพร้อมที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับ นางสาว บ. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 จึงไม่ได้ร่วมอยู่โครงการบ้านหลังแรก จึงขอทราบว่า กรณีดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
แนววินิจฉัย          กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคาร ชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับก ารซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 นั้น จะต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้น เมื่ออาคารพร้อมที่ดินที่นาย ก. ได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ที่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับนางสาว บ. มาก่อน ย่อมไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อ 1(1) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)ฯ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
เลขตู้: 77/38933
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.