ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของกองทุนฯ


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของกองทุนฯ


เลขที่หนังสือ: กค 0702/5570
วันที่: 26 มิถุนายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของกองทุนฯ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ให้มีการจัดตั้งกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว โดยกองทุนฯ จะได้รับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกองทุนฯ รวมทั้งนำเงินหรือทรัพย์สินไปหาประโยชน์อย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กองทุนฯ ที่จัดตั้งขึ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน และการบริหารสินทรัพย์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า 
          ข้อ ๑๗ เงินงบประมาณของโครงการใด หากใช้ไม่หมดให้นำไปรวมเป็นเงินงบประมาณคงเหลือ และสามารถนำไปเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
          ข้อ ๑๘ เงินที่ได้รับในปีงบประมาณใด ให้ถือเป็นรายได้ของปีงบประมาณนั้น หากไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดภายในปีงบประมาณให้ตกเป็นเงินสะสมของกองทุนฯ 
          ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า เงินได้ที่กองทุนฯ เรียกเก็บจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีเงินเหลือกองทุนฯ ไม่ได้กำหนดให้มีการจ่ายคืนให้แก่โรงไฟฟ้า จึงถือไม่ได้ว่า กองทุนฯ ทำหน้าที่แทนกระทรวง ทบวง กรม ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ ๒๔/๒๕๓๖ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีเงินได้ของสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง ทบวง กรม ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ กองทุนฯ จึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขตู้: 76/38669

clear-gif

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.