ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา


เลขที่หนังสือ: 0702/4841
วันที่: 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ วรรคสาม และมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเลือกการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกันกับนาง น. (ภริยา) ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร และได้กรอกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีผิดพลาด เกี่ยวกับข้อมูลรายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน
แนววินิจฉัย          อนุมัติให้นาย ก. และภริยาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน เป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39674

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.