ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก


เลขที่หนังสือ: 0702/350
วันที่: 14 มกราคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก ซึ่งได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า 
          1. นาย ก. ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ กรมสรรพากร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ๗๙๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๑,๙๐๓.๒๓ บาท ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีที่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งๆ ที่มิใช่ความผิดของตน 
          2. กรณีดังกล่าว ทำให้นาย ก. มีภาระที่จะต้องเสียภาษีจำนวนมาก จึงยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยแยกเงินได้ที่พึงจะได้รับในแต่ละปีและแยกคำนวณตามปีภาษีนั้นๆ สำหรับปีภาษี ๒๕๕๓ จำนวน ๔๓,๔๐๓.๒๓ บาท สำหรับปีภาษี ๒๕๕๔ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรม และถือเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา ๓ อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งของดหรือลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย          กรณีนาย ก. ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ๗๙๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปี ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ที่นาย ก. ได้รับตกเบิกย้อนหลัง ดังกล่าว เกิดจากการต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบกับมีผู้เข้ารับการประเมินเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในงวดเดียวกัน ซึ่งมิใช่ความผิดของนาย ก. จึงอนุโลมให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี ๒๕๕๓ ถึงปี ๒๕๕๕ และถือเป็นเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในกำหนดเวลาได้ จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนาย ก. สำหรับปีภาษี ๒๕๕๓ จำนวน ๔๓,๔๐๓.๒๓ บาท และสำหรับปีภาษี ๒๕๕๔ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท ออกไปอีก ๑๕ วัน นับแต่วันที่นาย ก. ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทำให้นาย ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38427
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.