ภาษีโรงเรือน


ภาษีโรงเรือน


ภาษีโรงเรือนเป็นภาษีจัดเก็บจากการใช้ประโยชน์จากโรงเรือนและที่ดิน 


อัตราภาษี

ภาษีโรงเรือนคิดที่อัตราร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี (ค่าเช่า) โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้มีภาระจะต้องเสียภาษีดังกล่าว

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ให้เช่าผลักภาระไปให้ผู้เช่าเป็นคนเสีย ยอดภาษีที่ถูกผลักภาระจะคือเป็นค่าเช่าด้วย ดังนั้นอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.29%


การชำระภาษี

การชำระภาษีจะต้องไปชำระที่สำนักงานเขต หรือเทศบาล ที่โรงเรือนตั้งอยู่ด้วยแบบ (ภ.ร.ด.2)


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.